Den Země Header Mapa akc Seznam akc O Dni Zem Pidat akci Propagujte O webu O ns

Seznam akcí pořádaných na Den Země 2016

Akcí celkem: 52

Jihočeský

 • Den Země v Prostějově (23.dubna 08:01)

  Den Země v Prostějově

  Zaèátek: 23.dubna 08:01

  Na hlavním náměstí v Prostějově proběhne půldenní osvětová akce pro všechny generace. Pro dospělé budou připraveny informační panely o přírodě regionu, pro děti hravé aktivity na téma příroda a životní prostředí, pro všechny potom lidoví řemeslníci s ukázkou svého řemesla a prodejem svých výrobků, živá zvířata (koně, kozy, obojživelníci a plazi), vodní bar, ochutnávka zdravé výživy a bwzlepkové stravy. Po celou dobu probíhá doprovodný kulturní program (kapela Jižní ryba, maňáskové divadlo, žonglér, ukázka břišních tanců a dětské taneční vystoupení). 


  Webové stránky akce

 • Den Zemì - NC Kvilda (22.dubna 16:30)

  Den Zemì - NC Kvilda

  Zaèátek: 22.dubna 16:30

  Správa Národního parku Šumava

  Návštìvnické centrum KVILDA

  Vás zve na akci u pøíležitosti

  DNE ZEMÌ

  16.30     Jak roste paroží jelena?

  17.00    Pozorování ve výbìhu

   

  Návštìvnické centrum Kvilda

  Tel.:  731 530 341


  Webové stránky akce

 • Dobrovodský Den zemì (16.dubna 09:01)

  Dobrovodský Den zemì

  Zaèátek: 16.dubna 09:01

  Den zemì spojen s úklidovou akcí Ukliïme Èesko, která zaène již v 9.00 hod. Budeme uklízet odpadky v místním lesíku a potoce. Odpoledne máme pøipraven program pro rodiny s dìtmi, formou nìkolika stanoviš, zamìøených na ekologické chování v domácnosti. Dále bude možné v recyklodílnách si nìco na památku Dne zemì vyrobit. Veèer nás èeká hudební pøekvapení a opékání buøtù na farské louce v obci.


  Webové stránky akce

 • Spoleèná úklidová akce u Brodících lázní - Prachatice (22.dubna 14:00)

  Spoleèná úklidová akce u Brodících lázní - Prachatice

  Zaèátek: 22.dubna 14:00

  V areálu Brodících lázní na Fefrovském potoce v Prachaticích oslavíme Den zemì uklidem areálu ve velkém spoleèenství - zástupci neziskových organizací a veøejnosti. Vyhlašovatelem je Mìstská organizace Svazu dùchodcù Prachatice.


  Webové stránky akce

Jihomoravský

 • DEN ZEMĚ (16.dubna 14:01)

  DEN ZEMĚ

  Zaèátek: 16.dubna 14:01

  2.ročník čistění okolí obce Zakřany. Zakončeno opékáním špekáčků.


  Webové stránky akce

 • DEN ZEMĚ - Tumulus Újezd u Brna (30.dubna 09:00)

  DEN ZEMĚ - Tumulus Újezd u Brna

  Zaèátek: 30.dubna 09:00

  Společně vyrazíme sbírat odpad na starou horu, podél Litavy a také kolem kolejí ze sokolnic.

  CO S SEBOU: odhodlání, dobrou náladu, nějakou svačinu a pití, případně pláštěnku, pracovní rukavice, kdo může vzít rikšu nebo vozík nebo dvoukolák

  Naše planeta se o nás stará a my bychom se o ni taky měli postarat…

  Je důležité, aby byl každý dostatečně oblečen dle dané předpovědi počasí.

  (alternativní sraz na nádraží Sokolnice-Telnice)

  Na všechny se těší vaši vedoucí skautského střediska Tumulus


  Webové stránky akce

 • Den Země – Divočina na Kraví hoře (23.dubna 10:00)

  Den Země – Divočina na Kraví hoře

  Zaèátek: 23.dubna 10:00

  Přijďte s Lipkou a dalšími organizacemi oslavit Den Země, letos to bude DIVOČINA! Malé návštěvníky čeká celá řada her, tvořivých dílen a pokusů, při kterých zjistí, kde všude můžeme divočinu potkat, kdo se v ní může skrývat a jaká zábava nás v ní čeká. S programem ale Lipka myslí i na dospělé – pro ty budou připraveny komentované prohlídky do divočiny v blízkosti Kraví hory pod vedením odborníků, praktické workshopy, projekce filmů nebo EKOtrh, na kterém si budou moci koupit regionální produkty a ekologické výrobky.

  Součástí oslav bude také kulturní program, v rámci kterého se představí divadlo pro děti či kapely Tyjátrio, Kupodivu a Tranzan. V 17 hodin program na pódiu vyvrcholí koncertem kapely Květy. 

  To vše v sobotu 23. dubna 2016 od 10 do 18 hodin v parku na Kraví hoře. Více informací a podrobný program najdete na www.lipka.cz/denzeme.

   


  Webové stránky akce

 • Den Zemì Okrašlovacího spolku pøi KES (Katedøe environmentálních studií) (24.dubna 14:00)

  Den Zemì Okrašlovacího spolku pøi KES (Katedøe environmentálních studií)

  Zaèátek: 24.dubna 14:00

  Okrášlovací spolek pøi KES Vás zve v nedìli  24.4. na Stránskou skálu, kde budete mít možnost ve spoleènosti studentù Katedry environmentálních studií (dále jen KES) spoleènì uklidit Stránskou skálu.

   

  Stránská skála je skalní útvar ležící v nejsevernìjší èásti katastru brnìnské mìstské èásti Brno-Slatina, roku 1978 byla vyhlášena národní pøírodní památkou. Jedná se o místo geologicky i historicky zajímavé, sídlily zde totiž kultury obývající naše území již v dobì starého paleolitu. Volné travnaté plochy dnes hostí cenná teplomilná spoleèenstva s øadou chránìných a ohrožených druhù rostlin. Bylo zde zjištìno 429 taxonù vyšších rostlin. Zvláštì chránìných druhù je doloženo ètrnáct a poèet druhù zaøazených na Èerveném seznamu naší flóry dosahuje padesáti.

   

  Na akci nabídneme studentùm pøíležitost dozvìdìt se o zajímavostech daného místa z environmentální perspektivy a i prakticky pøispìt k zachování tohoto místa sbìrem odpadu. Krom sbìru probìhne pøednáška doktorského studenta Filipa Havlíèka na téma odpadu z historické perspektivy, exkurze do jeskynì, hlubinnì ekologický workshop, land art a piknik. Jedná se o pøíležitost být blíže pøedmìtu zájmu environmentalistù, obohatit se vìdomostnì a zároveò bude i dostatek prostoru pro neformální setkání èi odbornou diskusi. V jednání je i exkurze do nedaleké spalovny spoleènosti SAKO v pondìlí 25.4. v 9:00.

   

  Zajištìny jsou ochranné pomùcky, stejnì jako pytle na sesbíraný odpad a jídlo na piknik. • Den Zemì u studánky Ptaèí svatynì (17.dubna 08:00)

  Den Zemì u studánky Ptaèí svatynì

  Zaèátek: 17.dubna 08:00

  Den Zemì u Ptaèí svatynì 2016

  Spolek pro ochranu pøírody v Moravském krasu a okolí – Okras, z.s. vás zve na tøetí roèník Dne Zemì u Ptaèí svatynì v Adamovì, který se bude konat v nedìli 17. 4. 2016 od 8:00. Podtitulem letošního roèníku je „Zpívající studánka“ aneb pøíroda se ozývá.

  Akce bude zahájena již èasnì ráno v 8:00 od studánky pøibližnì dvouhodinovou vycházkou se zkušeným ornitologem. Vycházka bude stejnì jako v loòském roce jednou z ornitologických vycházek v rámci celostátního „Vítání ptaèího zpìvu“ poøádaných Èeskou spoleèností ornitologickou. Bìhem této vycházky probìhne ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptákù. Vycházka bude doplnìna výkladem o flóøe jarního lesa pod vedením botanika.

  Od 10 do 15 hodin bude probíhat program na jednotlivých stanovištích v okolí studánky, pøièemž každé stanovištì bude alespoò èásteènì vìnované zvukùm a hudbì, které mùžeme v pøírodì slyšet.

  Mùžete se tak tìšit na výrobu netradièních hudebních nástrojù z pøírodních materiálù, poznávání nejrùznìjších druhù živoèichù podle toho jaké zvuky vydávají, zkoumání zvukù neživé pøírody, ale také tradièní košt studánkových vod, seznámení se Strážci pøírody a prací správy CHKO Moravský kras, ochutnávku nevšedního obèerstvení z darù pøírody a mnoho dalšího.

  Pro nejmenší bude pøipravena øada høíèek a soutìží a možnost odnést si po jejich zvládnutí na památku malý dáreèek.

  Od 15 hodin probìhne v prostoru u studánky akustický koncert hudební skupiny Bezobratøi, držitelù ceny Andìl za nejlepší album v žánrové kategorii world music, jejíž hudba vychází z lidových tradic a pøírodních koøenù.

  Po skonèení koncertu cca od 16 h naváže posezení u táboráku s opékáním hadù z tìsta a pokraèujícím muzicírováním s nástroji z pøírodních materiálù a nejen s nimi.

  Tìšíme se na Vás (èlenové spolku Okras)


  Webové stránky akce

 • Sázení na Vèelaøském arboretu Kratiny - Lužice (16.dubna 09:00)

  Sázení na Vèelaøském arboretu Kratiny - Lužice

  Zaèátek: 16.dubna 09:00

  Na Den Zemì si pøipravíme nové stromky, natøeme srub, vyèistíme zahrádky, a se všichni zájemci mohou potìšit z krásné pøírody, našich vèelièek s odborným výkladem z úst našich dìtí ze vèelaøských kroužkù :-)

   


  Webové stránky akce

Karlovarský

 • Den Země v Ostrově (21.dubna 15:01)

  Den Země v Ostrově

  Zaèátek: 21.dubna 15:01

  Pestrý program pro celou rodinu připravený ve spolupráci s Lesy ČR, SZŠ Dalovice, Stájí Prima Horseland, Hortim a ostrovským Domem dětí.

  Těši se můžete na zábavné soutěže a úkoly, sázení rostlinek, rozeznávání zemědělských plodin, eko jízdy, výstavu hospodářského náčiní, čajový dýchánek, poznávání koření podle čichu, lasování, jízdu na ponících, nácvik dojení, hmatový chodník, rybářské dovednosti a další.

  Vstup zdarma.


  Webové stránky akce

Králove-hradecký

 • Týden Země v Broumově (20.dubna 15:00)

  Týden Země v Broumově

  Zaèátek: 20.dubna 15:00

  20.4. / 15 – 17 hodin: Recyklohraní 

  Přijďte si vyrobit ozdoby a hračky z recyklovaného materiálu. Vstupné: 40 Kč
  Kde: zahrada broumovského kláštera (při nepřízni počasí vnitřní prostory kláštera)
  Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

  22.4. / dopoledne: Osvětová akce na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů.

   Kde: sportovní hřiště DDM Ulita na Komenského ulici v Broumově
  Těšit se můžete na skákací hrad, kvízy, aktivní hry, odborné informace od firmy Elektrowin, Vstup zdarma
  Pořádá: Město Broumov, Elektrowin, DDM Ulita a Masarykova ZŠ

  22.4. / 15 - 18 hodin: Den Země I.

  Kde: klášterní zahrada, Mezipatro Klášter Broumov
  Čeká Vás workshop Zdravé stravování, stánky s regionálními produkty, zahradní hry (kuželky, kroket aj.), ohniště s opékáním „hadů“, eko – aktivity.
  Vstupné: 40 Kč

  22.4. / 17 hodin: Křest šachového stolku s Ondřejem Kobzou
  Kde: Klášterní zahrada
  vstup zdarma

  22.4. / 18 hodin: Projekce filmu 
  Promítání dokumentu Tuve Thuvalu z cyklu "Promítej i Ty" s environmentální tématikou.
  Kde: Sál Kreslírna Klášter Broumov, Vstup zdarma
  Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska

  23.4. / 14 - 16 hodin: Den Země II.

  Pořádá DDM Ulita ve spolupráci s Městem Broumov, Besipem, Masarykovou základní školou v Olivětíně a VKCB - společnou oslavu ke Dni Země. Akce proběhne od 14.00 do 16.00 ve Schrollově parku a těšit se můžete na Kuličkiádu, závody koloběžek, výtvarné aktivity pro všechny příchozí, osvětu o bezpečné dopravě od společnosti Besip a ochraně veřejné zeleně pracovníků Měú - OŽP Broumov a výstavu společnosti Fair trade, kterou vystaví VKCB v prostorech kláštera. Od 16.00 do 18.00 se můžeme společně sejít na školní zahradě v Olivětíně, kde bude pro všechny příchozí připraveno drobné sportovní zázemí a opékání buřtů. Srdečně zveme.

   

   


  Webové stránky akce

 • Úklid Metuje (23.dubna 08:00)

  Úklid Metuje

  Zaèátek: 23.dubna 08:00

  Junák - èeský skaut, støedisko Náchod, z.s. 
  poøádá k pøíležitosti Svìtového dne vody a Dne Zemì

  Úklid Metuje
  23.4.2016 8:00-13:00

  Sejdeme se:
  8:00 - Skautská klubovna Hamra
  8:20 - Drtinovo námìstí pøed školou
  8:40 - V Námìrkách u èistièky (výchozí místo pro úklid)

  Co nás èeká:
  spoleènì uklidíme èást bøehù Metuje
  zahrajeme si drobné ekologické hry
  potkáme se se skauty z jiných oddílù

  Rozejdeme se:
  13:00 - Na Ostrovech
  Zde probìhne vyhlášení soutìže 
  o nejvìtší a nejzajímavìjší úlovek

  S sebou vezmìte:
  chu udìlat dobrou vìc pro pøírodu
  posily - rodièe, sourozence
  holínky a boty na pøezutí
  pracovní rukavice
  pití a svaèinu

  Máte-li pøibalte také:
  sbìrací kleštì na odpadky
  síka na výlov odpadkù


  Webové stránky akce

Liberecký

 • Den země v SINGING ROCKU - tradičně (21.dubna 15:01)

  Den země v SINGING ROCKU - tradičně

  Zaèátek: 21.dubna 15:01

  Už je to tady, DEN ZEMĚ.

  Začínáme zítra v 15:00 před garáží

   

  Společně se pokusíme:

   

  Rozhrabat krtičince (dámy)

  Uhrabat travnaté plochy od Cha Cha k náhonu (dámy)

  Zamést cesty a zpevněné plochy (před fabrikou a u polygonu)( dámy+pánové)

  Spálíme větve ze svahu od Jizery (pánové) – pěkné kousky nařežeme na topivo, menší projdou žehem ihned.

  Vytaháme mladé stromky z meze kolem Jizery pod parkovištěm (pánové) , celou mez poté srovnáme a zušlechtíme hráběmi.

  Sesbíráme odpadky (všichni) 

  Pokud je to ve vašich silách, tak se vybavte pracovními rukavicemi, hráběmi, koštětem, či lopatou.

  Po šichtě spolu opečeme buřtíky… tak přijďte, klidně s dětmi.

  Zítra se ne vás těší naše země i naše fabrika.


  Webové stránky akce

 • Den Zemì v Liberci (21.dubna 14:00)

  Den Zemì v Liberci

  Zaèátek: 21.dubna 14:00

  Sobota 16. dubna - 10:00
  UKLIÏME ÈESKO – UKLIÏME LIBEREC www.uklidmecesko.cz
  Do úklidù svého okolí se mùžete zapojit pøes vinar.michal@magistrat.liberec.cz


  Ètvrtek 21. dubna - 14:00-18:00
  DEN ZEMÌ NA NÁM. DR. E. BENEŠE
  Pøedstavíme vám místní organizace z oblasti ekologie, sociálních služeb a odpadù. Budete se moci zúèastnit kreativních dílen, ochutnat bio kávu z kavárny a zjistit informace o jedlém pralese, zdravém zahradnièení, bedýnkování, semínkovnách a další.
  „Pomoz mi rùst!“ - každý z vás si bude moci odnést vlastní sazenièku rostliny až domù

  MÌSTSKÁ ZAHRADA A EKOLOGICKÉ KOMPOSTOVÁNÍ
  Pøijïte se podívat do první komunitní zahrady v Liberci na Lazebnický vrch a zjistìte více o možnostech pìstování zeleniny a bylinek ve mìstì a ekologickém kompostování za pomoci žížal. Se spoleèností KOKOZA si pak v rámci workshopu budete moci zdarma vyrobit vlastní vermikompostér (zaèátek workshopu je v 16:00). www.zahradaliberec.cz

  TRADIÈNÍ VELKÁ JARNÍ CYKLOJÍZDA – Cyklisté Liberecka
  „Na kole na sluníèko“ - 16:45 Zahájíme sezónu tradièní cyklojízdou, více na www.cykliste.cz


  Pátek 22. dubna – 18:00-19:30
  PALMOVÝ OLEJ A MY – Krajská knihovna v Liberci
  Promítneme dokumentární film „Zelená pouš“ a s pracovníky ZOO Liberec a èleny organizace Lestari spoleènì prodiskutujeme aktuální téma palmového oleje, kácení deštných pralesù a hledání alternativ palmového oleje. www.lestari.cz


  Sobota 23. dubna 
  DEN ZEMÌ V ZOO LIBEREC – „Mìsto, kde žiji ...“
  Také v ZOO se jsou pro vás pøipraveny tvoøivé dílny, divadlo, pøednášky a køest takina s kmotrem Pauliem Garantem.


  Nedìle 24. dubna – 10:00-19:00
  RUPRECHTICKÝ CVIÈÁK – ZO ÈSOP ARMILLARIA a další organizace
  Dopolední úklid lokality, v 13:00 komentovaná exkurze lesoparkem - sraz u skalky, od 14:00 odpolední program - osvìta v odpadech i denních zvyklostech, živá zahrada, komunitní a sociální podnikání, bedýnkování, draèí tvoøení nejen pro dìti, trocha muziky a opékání dobrùtek na ohni. 

   


  Webové stránky akce

Moravsko-slezký

 • Den Země Ostrava, Komenského sady (22.dubna 09:00)

  Den Země Ostrava, Komenského sady

  Zaèátek: 22.dubna 09:00

  V letošním roce se bude Den Země konat opět v Komenského sadech v pátek 22. 4. 2016.

  Komenského sady kolem pomníku budou rozděleny na tematické areály, které pro Vás připraví Univerzitas Ostraviensis:

  • Živly jsou krásné i děsivé 
  • Orangutani a levné cukrovinky 
  • Hořká chuť čokolády 
  • Kompostované bioplasty pro naše dobroty
  • (Bio)Fyziku potkáš na každém kroku 
  • Horniny a Země, Voda, Klima a počasí, 
  • Přírodní katastrofy, 
  • Půda a její význam, 
  • Příroda v ohrožení, 
  • Programování je zábava… 

  Děti mohou soutěžit ve vědomostních otázkách, na které získají odpověď právě na Dni Země.

  V 10:00 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže „Kde zvířata chodí spát“.

  Jsou připraveny soutěže a hry pro děti i dospělé s přírodní tématikou, dále Vás čeká stezka „Po stopách přírody“ až na Loděnici pod hradem (www.lodenicepodhradem.cz), která se představí ukázkou:

  • slalomu, 
  • projížďky na lodích, 
  • soutěží ve vodáckých dovednostech,
  • horolezeckou stěnou. 

  Odpočinout si můžete:

  • v relaxačním stánku „Veselé zpívání s kytarou“, 
  • na koloběžkojízdě, 
  • při třídění odpadu, 
  • při výtvarném tvoření s odpadovým materiálem, 
  • u sázení rostlin „Hravé bylinky“, 
  • při poznávání přírody v lesích a na lukách … 

  Účastníky bude provázet náš tradiční planetární maskot.


  Webové stránky akce

 • DEN ZEMĚ v Havířově (22.dubna 08:00)

  DEN ZEMĚ v Havířově

  Zaèátek: 22.dubna 08:00
  Pro děti základních a mateřských škol je na náměstí republiky v centru Havířova připraven program environmentální výchovy,soutěže, prezentace ekologických neziskových organizací, okénko prevence městské policie a registrace kol, spousta soutěží a testů.

  Webové stránky akce

Olomoucký

 • Den Zemì na Švagrovì (23.dubna 09:00)

  Den Zemì na Švagrovì

  Zaèátek: 23.dubna 09:00

  Pozvání na oslavu Zemì. Budme osazovat paseku nad Švagrovem a od 15.00 hodin bude odehráno pøedstavení pro dìti od Divadélka s radostí ze Zábøeha.

  S sebou: rýèe a motyky, pracovní rukavice


  Webové stránky akce

Pardubický

 • Den Země (22.dubna 10:01)

  Den Země

  Zaèátek: 22.dubna 10:01

  V Natura parku na vás čeká spousta možností, jak tento den oslavit. Budeme zkoumat půdní a vodní živočichy pod mikroskopem. Budeme vyrábět, ochutnávat, zkoušet a poznávat... Samozřejmě bude možné pozdravit zvířátka v naší malé ZOO. K dispozici je také hmatová a bosá stezka. 


  Webové stránky akce

 • Den Země v Koclířově (22.dubna 10:00)

  Den Země v Koclířově

  Zaèátek: 22.dubna 10:00

  žáci základní školy v Koclířově se zapojí do úklidu přírodního areálu poutního místa Fatima, který navštěvují každoročně lidé z ČR i ze zahraničí.


  Webové stránky akce

 • Týden Zemì na MŠ Wintrova Pardubice (18.dubna 08:00)

  Týden Zemì na MŠ Wintrova Pardubice

  Zaèátek: 18.dubna 08:00

  Ve dnech 18. - 22. 4. 2016 uskuteèníme v prostorách mateøské školy a školní zahrady ekologickou akci Týden Zemì. 

  Více informací naleznete na uvedené webové stránce.


  Webové stránky akce

Plzeňský

 • DEN ZEMÌ (28.dubna 09:00)

  DEN ZEMÌ

  Zaèátek: 28.dubna 09:00

  Tradièní venkovní akce pro dìti ze základních a mateøských škol poøádaná Domem dìtí a mládeže Rokycany. Na akci budou soutìže, kvízy a dovednostní disciplíny z oblasti ekologické výchovy dìtí a mládeže.


  Webové stránky akce

Praha

 • Den Země (22.dubna 13:01)

  Den Země

  Zaèátek: 22.dubna 13:01

  Den Země - svátek, který se snaží připomenout pravé hodnoty


   

  Je to už 45 let, kdy byl poprvé 22. dubna oslaven Den Země. Tato aktivita původně vznikla nejen jako zamýšlený ekologický svátek, ale také jako určitý happening proti válce ve Vietnamu. Dnes je však jeho cílem čistá propagace ekologických myšlenek.

   

   

  Mezi ty základní patří zvýšení energetické účinnosti, recyklace odpadu a hledání obnovitelných zdrojů energie. Každý však tento den oslavuje po svém. My jme se jej letos rozhodli věnovat tématu - Jídlo a svět.

   

  Problematika potravin je v současné době velmi žhavým a obsáhlým tématem. Jedním z nich je i hospodárnost již vyrobených produktů.  Z posledních statistik totiž vyplynulo, že 30 – 50 % všeho jídla, které se na světě vyprodukuje, skončí v popelnici. V číslech jde téměř o 2 miliardy tun potravin ročně.

   

  Může se to zdát z pohledu běžné domácnosti neuvěřitelné, ale velmi významně k tomu přispívají supermarkety. „Je běžnou praxí, že téměř 30 % plodin, určené původně k následnému prodeji, se ani nesklidí, protože nesplňují podmínky odpovídajícího vzhledu. Jablko není dosti kulaté, brambory stejně velké, okurky podobně dlouhé,“ upřesňuje předsedkyně Toulcova dvora, Ing. Lenka Skoupá.

   

  A tato fakta byla inspirací, proč se letos budeme věnovat právě JÍDLU.

  Akce bude probíhat v celém areálu na několika stanovištích. Pokud bude pěkné počasí, některá stanoviště budou umístěna ve venkovních prostorách Toulcova dvora.

  Stanoviště:

  • Výroba tvarohu a chlebových placek - vyzkoušíte si vlastnoruční výrobu
  • Pomazánka s divokými rostlinami - poznáte velké množství bylinek
  • Dojení mléka a výroba másla - naučíte se dojit. Kdo to dnes umí? ;)
  • Jídlo na den - dozvíte se, jaké jsou denní spotřeby jídla na den a osobu v různých zemích
  • Welfare - zjistíte, co vše potřebují zvířata k tomu, aby se dalo říci, že žijí "v pohodě"
  • Výrobky bez palmového oleje - proč říkat palmovému oleji NE, zjistíte také
  Také je pro Vás připravena zajímavá výstava PLNÉ RUCE PRÁCE, díky které zjistíte, kolik práce stojí za tím, než si uvaříte šálek dobré kávy.
  Další vystavovatelé: Greenpeace, Semínkovna, Sedmá Generace ...
  A mnoho a mnoho dalšího! Tak se přijďte podívat! Velmi se na Vás těšíme!

   


  Webové stránky akce

 • Den Země - Toulcův dvůr (22.dubna 13:01)

  Den Země - Toulcův dvůr

  Zaèátek: 22.dubna 13:01

  Den Země - svátek, který se snaží připomenout pravé hodnoty


   

  Je to už 45 let, kdy byl poprvé 22. dubna oslaven Den Země. Tato aktivita původně vznikla nejen jako zamýšlený ekologický svátek, ale také jako určitý happening proti válce ve Vietnamu. Dnes je však jeho cílem čistá propagace ekologických myšlenek.

   

   

  Mezi ty základní patří zvýšení energetické účinnosti, recyklace odpadu a hledání obnovitelných zdrojů energie. Každý však tento den oslavuje po svém. My jme se jej letos rozhodli věnovat tématu - Jídlo a svět.

   

  Problematika potravin je v současné době velmi žhavým a obsáhlým tématem. Jedním z nich je i hospodárnost již vyrobených produktů.  Z posledních statistik totiž vyplynulo, že 30 – 50 % všeho jídla, které se na světě vyprodukuje, skončí v popelnici. V číslech jde téměř o 2 miliardy tun potravin ročně.

   

  Může se to zdát z pohledu běžné domácnosti neuvěřitelné, ale velmi významně k tomu přispívají supermarkety. „Je běžnou praxí, že téměř 30 % plodin, určené původně k následnému prodeji, se ani nesklidí, protože nesplňují podmínky odpovídajícího vzhledu. Jablko není dosti kulaté, brambory stejně velké, okurky podobně dlouhé,“ upřesňuje předsedkyně Toulcova dvora, Ing. Lenka Skoupá.

   

  A tato fakta byla inspirací, proč se letos budeme věnovat právě JÍDLU.

  Akce bude probíhat v celém areálu na několika stanovištích. Pokud bude pěkné počasí, některá stanoviště budou umístěna ve venkovních prostorách Toulcova dvora.

  Stanoviště:

  • Výroba tvarohu a chlebových placek - vyzkoušíte si vlastnoruční výrobu
  • Pomazánka s divokými rostlinami - poznáte velké množství bylinek
  • Dojení mléka a výroba másla - naučíte se dojit. Kdo to dnes umí? ;)
  • Jídlo na den - dozvíte se, jaké jsou denní spotřeby jídla na den a osobu v různých zemích
  • Welfare - zjistíte, co vše potřebují zvířata k tomu, aby se dalo říci, že žijí "v pohodě"
  • Výrobky bez palmového oleje - proč říkat palmovému oleji NE, zjistíte také
  Také je pro Vás připravena zajímavá výstava PLNÉ RUCE PRÁCE, díky které zjistíte, kolik práce stojí za tím, než si uvaříte šálek dobré kávy.
  Další vystavovatelé: Greenpeace, Semínkovna, Sedmá Generace ...
  A mnoho a mnoho dalšího! Tak se přijďte podívat! Velmi se na Vás těšíme!

   


  Webové stránky akce

 • Den Země v Prokopském údolí (23.dubna 11:01)

  Den Země v Prokopském údolí

  Zaèátek: 23.dubna 11:01

  Každoroční akce na Den Země pořádaný Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

  Program akce je zveřejněn na webových stránkách. 


  Webové stránky akce

 • Den Zemì 2016 (23.dubna 13:00)

  Den Zemì 2016

  Zaèátek: 23.dubna 13:00

  Jak se již stalo tradicí, i letos v dubnu se na mìstské èásti Praha 12 uskuteèní jubilejní pìtadvacátý roèník zábavnì nauèné akce Den Zemì. Pøípravy této akce, která bude probíhat v týdnu od 18.4.2016 formou workshopù a vyvrcholí 23.4.2015 v areálu Vinièního domku, pøi ulici Chuchelská, Praha 4, jsou v plném proudu a úèastníci se mohou tìšit opìt na øadu novinek, které jim mìstská èást Praha 12 v letošním roce nabídne.    • Den Zemì v Praze 9 - Vinoøi (24.dubna 14:00)

  Den Zemì v Praze 9 - Vinoøi

  Zaèátek: 24.dubna 14:00

  Rada mladých Vás srdeènì zve na oslavu Dne Zemì v Praze 9 - Vinoøi v nedìli 24. dubna od 14 h.

  Na programu:

  14-16.00 Jarní úklid Obùrek, spoleèných prostranství, Ctìnického lesa, èerných skládek

  Sraz pøed KVC Vincent (pevné rukavice, náhradní ponožky s sebou i pro dìti!)

  Odpolední ekologický program a obèerstvení pro dìti a dospìlé od 16. h. v KVC Vincent

  Koordinátor akce: Klára Lowensteinová klaralowenstein@yahoo.it 724 909 585

    • Ekumenická bohoslužba ke Dni Zemì (12.dubna 19:00)

  Ekumenická bohoslužba ke Dni Zemì

  Zaèátek: 12.dubna 19:00

  Ekologická sekce Èeské køesanské akademie

  zve na

  ekumenickou bohoslužbu ke Dni Zemì

  Kázáním poslouží Mgr. Pavel Èerný, ThD.
  kazatel Církve bratrské
  zpívat bude soubor Gabriel.

  Úterý 12. dubna 2016

  Kostel Nejsvìtìjšího Salvátora, Køižovnické námìstí, Praha 1

  Zaèátek v 19:00 hodin


  Èeská køesanská akademie
  Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 224 917 210
  e-mail: jne@centrum.cz


  Webové stránky akce

 • Vítání jara na zahradě Kamaráda Chameleona (22.dubna 16:00)

  Vítání jara na zahradě Kamaráda Chameleona

  Zaèátek: 22.dubna 16:00

  Rádi bychom s přicházejícím jarem zprovoznili krásnou zahradu obklopující naše rodinné centrum s miniškolkou. Zahrada zatím nebyla pro děti příliš zajímavá a proto bychom ji chtěli na novou sezónu řádně připravit, aby mohla sloužit nejen dětem, které pravidelně navštěvují miniškolku, ale také těm, kteří k nám zajdou občas na kroužek, nebo do herničky s rodiči.
  Máme v plánu instalovat nové pískoviště, houpačky na větve stromů, provazy mezi stromy... je toho hodně a rozhodně to není v silách našeho minitýmu.
  Přijďte nám pomoci i s dětmi a oslavte Den Země prací na zahradě. Příjemné odpoledne můžeme po práci zakončit ohýnkem s opékáním (čeho budete chtít). 
  Děti nám mohou pomoci s malováním nové chodníkové výzdoby (zájemci o malování přijďte v příslušném oblečení ;) a kdo bude mít zájem, může se vrhnout i na zahradničení v podobě založení prvních záhonků pod vedením naší dvorní zahradnice Aleny Adámkové.


  Webové stránky akce

Středočeský

 • Čisté Krušovice (22.dubna 10:00)

  Čisté Krušovice

  Zaèátek: 22.dubna 10:00

  Žáci Základní školy v Krušovicích se spolu s pedagogy zapojí do úklidu obce a a okolí.


  Webové stránky akce

 • Den Země : Historie Země a vznik života (24.dubna 10:30)

  Den Země : Historie Země a vznik života

  Zaèátek: 24.dubna 10:30

  Program
  http://files.klubklicek.webnode.cz/200002821-514c352451/Den_Zeme_2016-program_1.jpg 


  Webové stránky akce

 • Den Země na Základní škole Navis, Dobřejovice (22.dubna 09:00)

  Den Země na Základní škole Navis, Dobřejovice

  Zaèátek: 22.dubna 09:00

  Videa, prezentace, výukové hry, řešení prac. listů a úklid kolem naší školy.


  Webové stránky akce

 • Den Země na Základní škole Navis, Dobřejovice (22.dubna 09:00)

  Den Země na Základní škole Navis, Dobřejovice

  Zaèátek: 22.dubna 09:00

  Videa, prezentace, výukové hry, řešení prac. listů a úklid kolem naší školy.


  Webové stránky akce

 • Den Zemì Kolín (23.dubna 10:00)

  Den Zemì Kolín

  Zaèátek: 23.dubna 10:00

  Tábornický klub Arnika Kolín poøádá již 11. roèník Dne Zemì. Generálním partnerem akce je mìsto Kolín a spoleènost TPCA. V pátek 22. dubna od 19:00 probìhne projekce dokumentárního filmu Z popelnice do lednice s následující diskuzí a obèerstvením - místo projekce bude upøesnìno. V sobotu 23. dubna v kaštanové aleji – lesopark Borky, Kolín. Dopoledne od 10 hodin probìhne úklid lesoparku. Sejdeme se v kaštanové aleji - dobrovolníci dostanou pytle, rukavice a na sesbírané odpadky bude v místì pøipraven kontejner. Na všechny úèastníky úklidu èeká odmìna. Odpoledne ve 13 hodin zaène hlavní program. Bude pøipraveno mnoho ekoher pro dìti i dospìlé. Dozvíte se spoustu informací o tøídìní a zpracování odpadu, nauèíte se poznávat rostliny, zvíøata. Na tvoøivé návštìvníky èekají výtvarné dílnièky, kde si mohou vyzkoušet zpracovat ovèí vlnu, plést košíèky z pedigu, využívat recyklovatelné materiály a mnoho dalších. K vidìní budou živá zvíøata, ovce, kozy a konì. Tìšit se mùžete na hudební vystoupení zpìvaèky Keiko a dalších hudebních seskupení. Dobrovolné vstupné bude vìnováno Záchranné stanici pro zranìné živoèichy na Huslíku. 


  Webové stránky akce

 • Den Zemì na Klepci 10 (16.dubna 14:00)

  Den Zemì na Klepci 10

  Zaèátek: 16.dubna 14:00

  Vážení pøátelé. Den Zemì na Klepci se chystá oslavit již 10. výroèí svého trvání. Po deset let se pokouší prohlubovat vztahy mezi našimi obcemi, školami, spolky a organizacemi. Stejnì tak hledá nové možnosti ke spolupráci, zapojení mládeže a k prezentaci domácích produktù. Stanové mìsteèko našich obcí a spolkù na Klepci není jen nevšedním veletrhem, kde se veøejnost seznamuje s širokou škálou produktù vlastní tvoøivosti. Nabízí také prezentaci nových projektù a chystané volnoèasové aktivity našich spolkù. Tato regionální kulturní akce se díky spoleènému úsilí stala pojmem a mùže se tak hrdì hlásit k rodinnému støíbru tradic na Èeskobrodsku. 

  I letos chceme v tradici setkávání se na Klepci pokraèovat. 17. února se uskuteènila v Pøišimasech první schùzka organizátorù z øad zástupcù obcí, spolkù a organizací, kteøí zaèali pøipravovat náplò letošního dìní. Termín konání akce plánujeme na sobotu 16. dubna 2016 od 14 hodin. V programu se mùžete tìšit na formaci vlajkonošù s pøedstavením symbolù zúèastnìných obcí, u pøíležitosti 10. výroèí pokøtíme zbrusu novou publikaci „Klepec – vrch na Kolínsku“ a dìtská pìvecká a taneèní vystoupení dìtí z místních mateøských škol nesmí chybìt. V doprovodném programu Vás zveme do stanového mìsteèka nejen na prodejní výstavu koláèù, vín, kvìtin a upomínkových pøedmìtù, mùžete se zde i seznámit s projekty našich spolkù, nebo si vyrazit pamìtní groš a zúèastnit se rytmického bubnování. Pro dìti chystáme dílnièky a Divadélko v Jurtì. Jste srdeènì zváni, pøijïte si to s námi na Klepci užít!

  I Vy se mùžete zapojit a oslavit s námi výroèí Dne Zemì. Máte-li zájem se zapojit a pøiložit ruku ke spoleènému dílu, kontaktujte prosím koordinátory, domluvíme podrobnosti a rádi Vás pøijmeme do øad organizátorù. Spoleènì mùžeme na Klepci pøedstavit veøejnosti i Vaši zajímavou èinnost nebo produkty ve stanovém mìsteèku.  

  Poøadatel: obec Pøišimasy (Veronika Kuchaøová) 


  Webové stránky akce

 • Jarní úklid zahrady ZUŠ Černošice (23.dubna 10:00)

  Jarní úklid zahrady ZUŠ Černošice

  Zaèátek: 23.dubna 10:00

  Každý rok se žáci, rodiče a přátelé ZUŠ Černošice schází u příležitosti Dne Země na zahradě školy, aby jí připravili na jarní a letní nápor tanečníků, fotografů, výtvarníků a hudebníků.

  Nejinak tomu bude i letos a všechny přátele školy a černošické občany zveme v sobotu 23. 4. 2016 od 10:00 na zahradu ZUŠ Černošice, Střední 403, Černošice. Pro všechny pilné pomocníky bude připraveno v poledne opékání buřtíků.

  Akce se koná ve spolupráci ZUŠ Černošice a spolku při ZUŠ - Rodiče dětem - Černošice, z.s.


  Webové stránky akce

 • Projektový den "Den Země" - Základní škola Žehušice (22.dubna 07:40)

  Projektový den "Den Země" - Základní škola Žehušice

  Zaèátek: 22.dubna 07:40

   

  Tradiční projektový den "Den Země" pro žáky naší školy s cílem ukázat žákům, jak lze chránit naši planetu, jak jí lze pomáhat...

  V rámci projektu proběhne např. úklid přilehlého okolí, tvoření výrobků z odpadového materiálu, exkurze na Skládku Čáslav, tvorba projektových plakátů, soutěže starších žáků pro mladší spolužáky... Těšíme se.


  Webové stránky akce

 • SOUTÌŽTE SE DNEM ZEMÌ V KLADNÌ (22.dubna 13:01)

  SOUTÌŽTE SE DNEM ZEMÌ V KLADNÌ

  Zaèátek: 22.dubna 13:01

   

  LABYRINT - STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU A SLUŽEB POØÁDÁ TRADIÈNÍ OSLAVU DNE ZEMÌ V PARKU U KAUFLANDU
  Na co se mùžete tìšit? Soutìže, motivaèní hry zamìøené na tøídìní odpadu a životní prostøedí, øemeslné a výtvarné dílny, živá zvíøátka, výstava fotografií, vyhodnocení soutìží o nejoriginálnìjší výrobek z recyklovatelného materiálu nebo hliníku, hlasování o adopci zvíøete z pražské ZOO.
  Pøijïte se podívat.
   
  SOUTÌŽTE SE DNEM ZEMÌ
  Labyrint vyhlašuje v rámci akce Den Zemì dvì soutìže. Obì jsou urèeny všem zájemcùm z øad veøejnosti i škol. 
   
  I. soutìž „O nejoriginálnìjší výrobek z recyklovatelného materiálu“ 
  II. soutìž „O nejoriginálnìji vytvarované zvíøe z hliníku“ 
   
  Mùžete nám nosit i samotný hliník. Výtìžek z hliníkového materiálu pùjde na adopci zvíøete z pražské ZOO.
  Výrobky do obou soutìží pøivážejte nejpozdìji do 20. 4. do Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála. 
   
  Vyhodnocení a vyhlášení obou soutìží probìhne pøímo na akci Den Zemì 22. 4. v parku u Kauflandu 
  Info: J. Jelínková, 601 369 401

   


  Webové stránky akce

Ústecký

 • DEN ZEMĚ (22.dubna 15:00)

  DEN ZEMĚ

  Zaèátek: 22.dubna 15:00

  Divadlo Orry, Fokus kafe Teplice, Salesiánské středisko Štěpána Trochty-DDM a DS Imperator, o.s.
  se připojují k oslavám mezinárodního svátku 
  životního prostředí
  DEN ZEMĚ
  22.4.2016, Fokus kafe Teplice

  15:00-17:00
  DS IMPERATOR, o.s. 
  O zelene karkulce a trpaslících 
  Režie: Lukáš Císař
  Hrají: M. Duchková, L. Císař, J. Hlavnička, J. Vlach,
  S. Štěrbová, Ch. Akchiche, P. Doubková, A. Majeráková
  Z. Urbanová a J. Hunka.

  SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO ŠTĚPÁNA TROCHTY-DDM
  Soutěžní stanoviště pro děti.

  DIVADLO ORRY
  Soutěže pro děti.
  Moderní scénický tanec - Ztvárnění země 
  Choreografie: Nina Radnická

  Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Den Země 2016.

  18:00-20:00
  DIVADLO ORRY - 129. AUTORSKÉ ČTENÍ POEZIE
  Alena Knížová
  Ondřej Prchal
  Martin Honzák
  Lukáš Císař
  Christine Akchiche
  Jaroslav Hunka
  Lucie Rupprichová a Milan Borši
  (hudební část programu)

  Programem provázejí a moderují:
  Nina Radnická & Tereza Johnová


  Webové stránky akce

 • DEN ZEMĚ - úklid louky pod Lovošem - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o. (22.dubna 08:01)

  DEN ZEMĚ - úklid louky pod Lovošem - Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p.o.

  Zaèátek: 22.dubna 08:01

  Na "Den Země" pořádáme akci v rámci projektu Ukliďme Česko, při níž žáci naší školy uklidí pozemek pod Lovošem. 

  Snažíme se žákům ukázat, jak je důležité chránit naši planetu. V následujících dnech proběhne přednáška o třídění odpadů.

   


  Webové stránky akce

 • Den země - úklid luk v lokalitě Mníšek v Krušných horách NATURA 2000 (22.dubna 08:00)

  Den země - úklid luk v lokalitě Mníšek v Krušných horách NATURA 2000

  Zaèátek: 22.dubna 08:00

  DEN ZEMĚ - úklid luk v oblasti NATURA 2000 a cyklostezky mezi Mníškem a Nová Ves v Horách -

  Pořádá ZO ČSOP 39/02 Klíny ve spolupráci s obcí Nová Ves v Horách. Účastníky jsou žáci ZŠ Hora Svaté Kateřiny

  Začátek: 22.dubna 08:00 

  Na "Den Země" pořádáme akci v rámci projektu Ukliďme svět- Ukliďme Česko, při níž žáci naší školy uklidí pozemky v obcích Mníšek a Nová Ves v horách. 

  Snažíme se žákům ukázat, jak je důležité chránit naši planetu.  

   


  Webové stránky akce

 • DEN ZEMĚ NA BORČI (23.dubna 09:00)

  DEN ZEMĚ NA BORČI

  Zaèátek: 23.dubna 09:00

  DEN ZEMĚ NA BORČI

  OSLAVA DNE ZEMĚ
  PROCHÁZKA PO MÍSTNÍCH ČERNÝCH SKLÁDKÁCH
  ÚKLID RECYKLOVATELNÉHO ODPADU S VAŠÍ POMOCÍ
  SOUTĚŽ O NEJZAJIMAVĚJŠÍ NÁLEZ
  23/4/2016 V 9H U KAPLIČKY NA BORČI
  S SEBOU VHODNÉ PYTLE A RUKAVICE
  NÁŠ SBĚRNÝ TÝM OTESTUJE SBĚRNÝ DVŮR
  TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

   


  Webové stránky akce

Vysočina

 • Den Země na Chaloupkách (24.dubna 10:00)

  Den Země na Chaloupkách

  Zaèátek: 24.dubna 10:00

  Letošní Den Země bude ve znamení lesů, těch přírodně blízkých. A kromě spousty dílen, hlavně dendrologických a dřevařských, se budete moct zapojit i do sázení zbrusu nového lesa. Přímo na Chaloupkách s pomocí účastníků vysadíme přírodní les se správnou druhovou skladbou. Přijďte si i Vy zasadit svůj strom.

  Kromě lesních dílen vás čeká opět malý jarmark, jízda ve voze, tématická dřevorubecká kuchyně, pivo Ruprenz a káva Doubleshot. A chybět nebude ani tradiční stříhání ovcí. Sál zaplnívýstava recyklovaných modelů, budeme promítat tematické dokumentární filmy a otevřeme pro vás i novou galerii, jak jinak než výstavou o lese (fotografie Jana Uhra z Třebíče)

  Pro děti i dospělé bude připraveno další představení Divadla Kufr a hrát bude tentokrát jihlavská Radimova kapela Karel (https://www.facebook.com/RadimovaKapelaKarel).


  Webové stránky akce

 • Den Země v Balinském údolí (24.dubna 10:00)

  Den Země v Balinském údolí

  Zaèátek: 24.dubna 10:00

  Stromy jsou našimi odvěkými sousedy, poskytují nám stín, z jejich dřeva jsme si odedávna stavěli svá obydlí, vyráběli nábytek i šperky. Pojďme společně projít stromovou stezku, která povede z Velkého Meziříčí do Balin, seznámit se s typickými zástupci stromů na Vysočině a dozvědět se o nich nejrůznější zajímavosti.

  V Balinách budou pro všechny příchozí připraveny výtvarné dílny, každý účastník bude mít možnost vytvořit si originální výrobek za dřeva, pohlédneme na svět z koruny stromů, objevíme krásu života v mrtvém dřevě, naučíme se jak správně provádět jarní řez stromů, projedeme se řekou na lodičkách, opečeme si hady z těsta či špekáčky a mnohé další.

  Tuto akci podpořil Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí a Spolek žen Velké Meziříčí..


  Webové stránky akce

 • Den Země v Horní Krupé (24.dubna 14:00)

  Den Země v Horní Krupé

  Zaèátek: 24.dubna 14:00

  Letošní Den Země v Krupské škole proběhne ve znamení STROMŮ A KRAJINY.

  Od 14 hod se vydáme na výpravu s krajinářem Ing. Michalem stabilnízemědělskou krajinu. Pro děti bude připraven program.Vstupné dobrovolné.

  Od 17 hod Koncert pěveckého sboru In Pace, duchovní hudba renesance a baroka - evangelický kostel v H. Krupé. Vstupné 50 Kč. Vstupným podpoříte opravu a údržbu stezky „Za Humny“.

  Pokud máte chuť přispět prací pro krajinu, přijďte v pátek 22.4. od 16 hod na brigádu.


  Webové stránky akce

 • Den Země v Horní Krupé - Krajina a stromy (24.dubna 14:00)

  Den Země v Horní Krupé - Krajina a stromy

  Zaèátek: 24.dubna 14:00

  Letošní Den Země proběhne ve znamení stromů a krajiny. Od 14 hod se vydáme  od Krupské školy na výpravu do okolí s krajinářem Ing. Michalem Holomkem. Výklad bude zaměřen na pozemkové úpravy a jak tvořit stabilní zemědělskou krajinu. Bude připraven i paralelní program pro děti.  Vstupné dobrovolné. Od 17 hod  proběhne v  kostele v Horní Krupé koncert pěveckého sboru In Pace, duchovní hudba renesance a baroka. Vstupné 50 Kč na podporu a opravu stezky "Za Humny". Součástí oslav Dne Země bude i brigáda, která proběhne 22.4. od 16 hod.   


  Webové stránky akce

 • Neváhej a choď (23.dubna 07:30)

  Neváhej a choď

  Zaèátek: 23.dubna 07:30

  Tradiční akce na podporu chůze u příležitosti Dne Země
  5. ročník pochodů či běhů na trasách od pěti do sta kilometrů
  6 - 100km trasy po Žďárských vrších Pozvánka: více zde
  POŘADATELÉ: Chaloupky o.p.s, ekocentrum Krátká u Sněžného (www.chaloupky.cz), Bratrstvo Žďárských vrchů, o. s. (bratrstvo-zdarskych-vrchu.webnode.cz) a Horácké muzeum Nové Město na Moravě (www.hm.nmnm.cz)
  Akci podpořil kraj Vysočina
  START : Nové Město na Moravě, Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114
  Trasa 100 km - pátek 22. 4. 2016 ve 20:00
  Trasy 50,35 a 25 km – sobota 23. 4. 2016 od 7:30
  Trasa 15, 11 a 5 km – sobota 23. 4.2016 od 10:00 do 14:00

  CÍL: Nové Město naMoravě, Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114
  Sobota 23. 4. 2015 do 24:00
  Startovné: přihlášky na místě 50 km - 100,- Kč, 100 km - 200,- Kč
  trasy 25 a 35 za každý kilometr 2 Kč
  trasy 15, 11 a 5 km – 30,- Kč
  V ceně startovného je účastnický list, popisy tras, vstupné doHoráckého muzea, program na nejkratší trase, na kontrolním stanovišti v Krátké vločková kaše, polévka, čaj
  DOPORUČENÁ VÝBAVA: lékárnička,čelovka ( baterka) + náhradní baterie, turistické hole, pojištěníKaždý startuje na vlastní nebezpečí, s přesvědčením, že trasu zvládne do 24:00 hodin dne 23. 4. 2016
  Dětské trasy jsou doplněny informacemi o známých stromech, soutěží a tvořivou dílnu v novoměstském muzeu.


  Webové stránky akce

 • Z pohádky do pohádky (24.dubna 14:00)

  Z pohádky do pohádky

  Zaèátek: 24.dubna 14:00

   

  Akce pro rodiče s dětmi ke Dni Země.
  Připraveno bude pět stanovišť s enviromentální tématikou a propagací zdravého a udržitelného způsobu života. Přijďte s námi objevovat, tvořit a užít si pobyt venku.
  Akce se koná za každého počasí a vstup je ZDARMA. 
  Těšíme se na viděnou :)
  Akci pořádá Dětský lesní klub Hájenka a finančně ji podpořilo město Jihlava - Zdravé město a MA 21.

   


  Webové stránky akce

Zlínský

 • Barevný den (24.dubna 09:00)

  Barevný den

  Zaèátek: 24.dubna 09:00

  Termín 21. 4. 2016
  Místo konání: Masarykovo nám. Uherské Hradištì
  Atraktivní show, která zábavnou formou propaguje smysl a dùležitost tøídìní odpadù. Uherské Hradištì bylo vybráno jako jedno z 15 mìst v Èeské republice pro konání této osvìtové akce.


  Webové stránky akce

 • Den Zemì 2016 Uherský Brod (20.dubna 08:00)

  Den Zemì 2016 Uherský Brod

  Zaèátek: 20.dubna 08:00
  Den Zemì 2016 Uherský Brod- každoroèní osvìtová kampaò pro žáky, studenty a širokou veøejnost na Masarykovì námìstí v centru Uherského Brodu v rámci místní Agendy 21, zamìøená na osvìtu, informace a vzdìlávání v oblasti ochrany životního prostøedí. Cestou Vašeho odpadu - téma pro stanovištì, kterými projedete v nauènì soutežním programu. Prezentace projektù mìsta a firem v oblasti ŽP.
  Webové stránky akce

 • Přednáška Včelařův rok (22.dubna 18:00)

  Přednáška Včelařův rok

  Zaèátek: 22.dubna 18:00

  Přednáška o včelaření, životě včel a jejich chovu včelařem ke Dni Země pro laickou veřejnost a zájemce o včelaření pod názvem „Včelařův rok“ se uskuteční v pátek 22. dubna 2016 od 18 hodin v salonku na zbrojnici SDH Fryšták.

  Přednášejícími jsou místní včelaři, kteří se s Vámi podělí o své životní zkušenosti se včelařením.

   

  Za příznivých povětrnostních podmínek bude přednáška doplněna v sobotu 23. 4. 2016 od 10:30 hodin o praktickou ukázku včelaření přímo na stanovišti včelstev př. Hrabíkové na Vítové.

   


  Webové stránky akce

 • Sázení platanu (20.dubna 16:30)

  Sázení platanu

  Zaèátek: 20.dubna 16:30

  Za fryštáckou radnicí, kousek od místa, kde donedávna stála mohutná lípa, vysadíme platan - také strom, který propojuje generace. Přejeme mu, aby těšil nejen lidi, ptáky a hmyz.


  Webové stránky akce

„Povolání je páteří života“

Friedrich Nietzsche